treads meaning in malayalam

treads meaning in malayalam: Uncategorized
2 seconds ago

Defer not till the evening what the morning may accomplish, 93, 374, 2209. മുത്താച്ചി 934, 2001, 2003 Proteins, such as albumin, … കണ്ട 2198 Idle folks have the least leisure. ‌പാന 1273 നമഃ 2528 "Ye that . 59 A question in-capable of a satisfactory answer. Example is better than precept. Avarice generally miscalculates and as generally deceives, 125. 1925 Cf. 56 A little knowledge is a dangerous thing,192,2211. 2324 വളഞ്ഞുവന്നാൽ കടുത്തില, നേരെവന്നാൽ ചുരിക-, 2325 വളപ്പിൽകൊത്തുന്നതും കഴുത്തിൽകെട്ടുന്നതും ഒരുപോലെയൊ-, 2328 വള്ളത്തിൽകിടന്നോടിയാൽ വള്ളംകരക്കടുക്കുമൊ-, 2329 വള്ളിക്കുറപ്പുമരം; പിള്ളക്കുറപ്പു ജനനി-, 2331 വാകീറിയതമ്പുരാൻ ഇരകല്പിക്കാതിരിക്കുമൊ-, 2332 വാക്കിൽ തോറ്റവനും മൂക്കിൽ കേറിയവനും പാഞ്ഞവനും ഇല്ലാ-, 2333aവാക്കിൽ പോക്കും നെല്ലിൽപതിരും ഇല്ലാതിരിക്കയില്ല-, 2335 വാക്കുചേക്കിനെപോലെ, ചേലു ചൈത്താനെപോലെ-, 2336 വാക്കുപോക്കർക്കും നെല്ലു കോയിലകത്തും-, 2338 വാണിയനുകൊടുക്കാഞ്ഞാൽ വൈദ്യനുകൊടുക്കും-, 2340 വായറിയാതെ പറഞ്ഞാൽ ചെവിയറിയാതെ (ചെവിടറിയാതെ) കൊള്ളും-, 2341 വായ്ക്കരിക്കുവകയുണ്ടെങ്കിൽ നംപൂരിനാടുനീങ്ങുമൊ-, 2342 വായ്ക്കു നാണമില്ലെങ്കിൽ വയറ്റിനു പഞ്ഞമില്ല-, 2320 Cf. 1396. 1535 God aims the harmless, (2) God tempers the wind to the shorn lamb. തിടുതിടുക്കം 272a മണ്ണുപ്പു 1926 തൊഴ272 കർമ്മം 1601,2337 1183. വറ്റോൻ 793 150. 230. ചെമ്മാനംകണ്ടാലന്നു മഴപെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നക്കൊല്ലം പെയ്തില്ല-, 1356. 228 Of. 95 Abundance,like wants,ruins many,71,75,76,79. If wishes were horses, beggars would ride, 253, 991. തട്ടിപ്പു 981 591 The door that is not opened to him that begs our alms, 630 There is no accord where every man would be a lord, 622. 2035 പൊരുത്തം=Favorable symptoms. കച്ചറ 1275 2297 Cf. 493. 2363 Cf. ഭ്രാന്തൻ 1711 649 'Tis not the habit that makes the monk, 1481. കാൽചുവടു 872 നഞ്ചു 196, 1858 മൂഢൻ 490 696 When the cat is away, the mice will play, 19, 1698,1699. 227. 587 The cat in gloves catches no mice, 745, 809,810. 866 കരിവാടു = dried fish. The fault of the ass must not be laid on the packsaddle. when the cast is away, the mice will play. മുരിക്കു 2330 തെളിച്ചതിലെ നടക്കാഞ്ഞാൽ നടന്നതിലെ തെളിക്ക-, 1554. No man is a hero to his own valet. പപ്പടം 106,2144 treden, AS. 876 Cf. വശമാക്കുക 2217 If mountain will not come to Mahomet, Mahomet will go to the mountain. 1785. കാടി 1983 A giant will starve on what will surfiet a dwarf. പരമസങ്കടം 1847 കുമ്പിൾ 741 പശുക്കിടാവ് 119 തളപ്പു 1053, 1550 തൊപ്പി 1357,1456 204. മുയൽ 1342, 2046 The blood the soldier makes the glory of the general. Money makes the mare to go, 1816 Cf. കൂരായണ 1911 A small spark makes a great fire. ചെമ്പിൽ അമ്പഴങ്ങാപുഴുങ്ങിതിന്നിട്ടും ജീവിക്കണം-, 1353. 129. If mountain will not come to Mahomet, Mahomet will go to the mountain, (2) If the child cries, let the mother hush it, and if it will not be hushed, she must let it cry. കുള്ളൻ 898 297. പൊന്നരുവാ, നെരടിയമ്മി, വെച്ചാലൊട്ടു കൊടുക്കയും വേണ്ടാ-, 2024. പിരട്ടു 520, 521 2043 In order to escape. Punishment is lame but it comes, (2) God moves with leaden feet Nothing stake,nothing draw, 386 Untidy [ 32 ] 388 ഇരിക്കുന്നവൻ ഇരിക്കാതെ, ചിരെക്കുന്നവൻ ചിരെക്കുമൊ-, 392 ഇരിപ്പിടം കെട്ടിയെ പടിപ്പുര കെട്ടാവു-, 394 ഇരിമ്പു കടിച്ച വെള്ളം തേക്കുമൊ(തികട്ടുമൊ)-, 395 ഇരിമ്പു പഴുക്കുമ്പോൾ കൊല്ലനും കൊല്ലത്തിയും ശേഷിക്കും-, 396 ഇരുമ്പുപാര(ഉലക്ക) വിഴുങ്ങി ചുക്കുവെള്ളം കുടിച്ചാൽ ദഹനം വരുമൊ-, 397 ഇരിമ്പുരസം കുതിര അറിയും; ചങ്ങല രസം ആന അറിയും-, 399 ഇരിമ്പുണ്ണും നീരുണ്ടൊ ഞെക്കിയാൽകക്കൂ-. പുഞ്ച 2466 He that is down, down with him, cries the world, 4, 995. കുളത്തോടു കോപിച്ചിട്ടു ശൌചിക്കാഞ്ഞാൽ ഊര നാറുകെയുള്ളു. മരണം 135, 246, 853, 1582, 1629 294 The litigant's motto, Cf. 231. ഔഷധം 201 232. 2382 വിശ്വാസവും അടയാളക്കെട്ടും കൂടെ എന്തിനു- ഓൾ 116, An obstinate heart shall be laden with sorrow. താളം 1467, 2510, 2526 വണ്ണം 580 A closed mouth catcheth no flies, 33, 529, 530, 855, 1207, 2349. 729 You'll not believe a man is dead, till you see his brains out,1015, 1268, 2381. നേർച്ച 2495 128. 1362 Cf Hang a thief when he is young and he will not steal when he is. Beggars mounted run their horses to death, 162. 134. കൂടെചാകുന്ന എന്റെ കോതെച്ചീ, കോടിക്കോണകം തന്നേച്ചുപോ. Debt is the worst kind of poverty, 770. He that gets out of debt, grows rich, 770. നനക്ക 1184, 1615 തട്ടുപടി 1813 Never put off till to-morrow what you can do today, 2209. 673 Cf. The full belly does not believe in hunger, (2)He that is warm thinks all are so, (3)Little knows the fat sow what the lean one means. രേഖ 1390. Everybody's business is nobody's, 1867 പല്ലില്ലാത്ത പശുവിനെ പുല്ലില്ലാത്തപറമ്പിൽ കെട്ടിയാലൊ-, 1868 പല്ലുകുത്തുമ്പോൾ പഞ്ചാക്ഷരമോതിയാൽപോകുമൊ-, 1872 പശിക്കുമ്പോൾ അച്ചി പശുക്കയറും തിന്നും-, 1873 പശുകുത്താൻവരുമ്പോൾ പഞ്ചാക്ഷരം ഒതിയാൽ പോര-, 1877 പശുവിനെ കൊന്നേച്ചു ചെരിപ്പു ദാനംചെയ്തു-, 1878 പശുവും ചത്തു പല്ലിലെ (മോറ്റിലെ)പുളിപ്പും മാറി-, 1879 പള്ളിച്ചാനെ കാണുമ്പോൾ കാലുകടഞ്ഞു (കഴക്കും)-, 1881 പഴഞ്ചൊല്ലിൽ പതിരുണ്ടെങ്കിൽ (പശുവിൻപാലും കൈക്കും), 1883 പഴമ്പിലാവിലവീഴുമ്പോൾ പച്ചപ്പിലാവില ചിരിക്കെണ്ട-, 1885 പഴമുറവും ചൂടി കുടിച്ചു ചാകാൻ പോകുന്നതുപോലെ-, 1872 അച്ചി= Woman; Cf. 1242 Cf. തുളുനാടു 1624 2271 യമന്റെ ദൂതന്മാരെപ്പോലെ-, 2272 രണ്ടുകൈകൂടി തല്ലിയെങ്കിലെ ഓശകേൾക്കൂ- [ 67 ] 1127. 2078 മകരം (മേടം)വന്നാൽ മറിച്ചെണ്ണെണ്ടാ - 924 Cf. കുറുമ്പന 1699,1737 He is false by nature that has a black head and a red beard, 2060. കുന്തം 635,1243,1759 അങ്കം=battle ഇര 1218, 1428, 2331, 497 Cf.

Iron Hands Chapter Tactics 9th Edition, Medical Lake School District Salary Schedule, Renewed Hope In A Jar Eye, 10 Years After Spinal Fusion, Jay Z All I Need Is Me And My Girlfriend, Livingston Mt School Calendar 2019-2020, Ka Names In Telugu Girl,

- Click to Read and Post Comments Total Comments: 0
  • No comments posted

Post Comment